FIRMANSYAH, S.E.
NIK:
NIP: 19730618 200701 1 004
NUPTK:
Jenis Kelamin: L
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S 1
Jurusan: Ekonomi
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat : Astra Ksetra Gunung Batin